Regelement Trekkertrek (zondag 24 juli)

Technisch Reglement voor standaard tractoren!

 Algemeen:

*    De tractoren moeten standaard landbouw of fabriekstractoren zijn zonder wijzigingen.
*    De tractoren moeten ooit door een fabriek of erkende importeur in deze staat geleverd zijn.Bij twijfel moet de deelnemer bewijs kunnen overleggen.
*    De motor en de gehele transmissie moeten van het   originele type zijn.
*    De originele motorkap moet gemonteerd zijn.
*    Het maximale motor-toerental is 2700 omw/min.
*    Extra brandstoftoevoer, in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
*    Andere dan door de fabriek opgegeven brandstof, en toevoegingen in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. 
*    Waterinjectie is niet toegestaan.
*    Injectie of aanwezigheid van andere brandstoffen is niet toegestaan.
*    De deelnemer neemt op geheel eigen risico deel aan de wedstrijd.

Banden:

*    De wedstrijden zijn opengesteld voor tractoren op rubber banden.
     Stalen kammen of kettingen o.i.d. zijn niet toegestaan.
*   De totale breedte van de tractor mag niet meer bedragen dan 300 cm.
*    Vierwielaandrijving is toegestaan in de klasse 4,5, 5.5, 6,5, 8.5
      en 11 Ton klassen.
*    Dubbellucht is niet toegestaan.

Steigerbegrenzer:
*    Steigerbegrenzers zijn verplicht bij alle 2 wiel aangedreven trekkers en in alle klassen tot en met 4,5 ton (OOK voor de oldtimers).
*    De hefinrichting mag gebruikt worden op voorwaarde dat deze degelijk geblokkeerd is en eventuele aanwezige snelkoppelingen degelijk vergrendeld zijn.
*    De steigerbegrenzer en de trekhaak mogen op geen enkele wijze met elkaar verbonden zijn.
*    De steigerbegrenzer moet de trekker kunnen dragen in de zwaarste gewichtsklasse waarin hij deelneemt.
*    De steigerbegrenzer dient te voldoen aan de maatvoering van de tekening op de bijlage.

 

Trekhaak:
*    De trekhaak mag geen constructieve verbinding hebben met een punt hoger gelegen dan de hartlijn van de achteras.
*    De trekhaak moet in alle richtingen spelingvrij gemonteerd zijn.
*    De trekhaak dient horizontaal gemonteerd te zijn.
*    Het vaste aanhaak punt dient maximaal 50 cm. hoog te zijn, gemeten vanaf de grond.      Voor  6,5 T 8,5 T en11 T dient deze max. 60 cm te zijn.
*    Een trekhaak korter dan 45 cm. uit het hart van de achteras is niet toegestaan en mag niet achter de achterwielen uitsteken.
*    De trekhaak dient voorzien te zijn van een aanhaakgat van 7,5cm doorsnee.
*    De trekhaak moet voldoen aan de maatvoering volgens figuur op de bijlage.
*    Aan de trekkerhaak met dubbele lip of kiperknobbel moet een losse ring
     hangen van minimaal 18×10 cm en een dikte van min.25 mm
*     De tractor moet voorzien zijn van een degelijk aanhaak punt aan de voorzijde van de trekker.

  Gewicht:
*      De gewichtklassen zijn: , 2500 Kg, 3500 Kg, 4500 Kg, 5500 Kg, 6500 Kg,
8500 Kg en 11000 Kg. De genoemde klassen zijn inclusief het gewicht van de bestuurder.
*      De ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen uitsteken.
*      De ballastgewichten mogen geen gevaar opleveren voor de           bestuurder en mogen hem op geen enkele manier hinderen.
*      De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd zijn
*      De frontgewichten en/of gewichtendrager mogen niet verder dan 75 cm. voor het voertuig uitsteken gemeten vanaf de voorzijde grill. Bij de 8500 Kg mag de frontballast 100 cm voor het voertuig uitsteken en bij de 11000 Kg is dit150 cm.
*      Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij
te blijven van elk opstakel (incl. gewichten en steigerbegrenzers voor het makkelijk aan en afkoppelen van de sleepwagen.

Kantelbeveiliging:
*      De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of een veiligheidscabine.
*      Een zelfgebouwde kantelbeveiliging moet voldoen aan de in de Nederlandse wet gestelde eisen.

Reclame:
*    Reclame borden zijn toegestaan mits deze niet buiten de tractor uitsteken en het zicht van de bestuurder niet belemmeren. Met uitzondering van de borden draaiend gemonteerd in het wiel, mogen borden niet beweegbaar aan de tractor gemonteerd zijn.

IMG_3657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Beemstertrekkertrek 2016

WEDSTRIJDREGELEMENT

 

 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • De deelnemer moet dit reglement ter kennis nemen en dient van het reglement op de hoogte te zijn.
 • Een deelnemer moet tenminste 18 jaar oud zijn of 16 jaar oud zijn en in bezit zijn van een geldend tractorrijbewijs.
 • De motor van een deelnemend voertuig mag alleen worden gestart als de bestuurder op de stoel zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen mag de bestuurder zijn voertuig verlaten.
 • Het is alleen de bestuurder toegestaan zich op het voertuig te bevinden. Meerijden is op het gehele wedstrijd terrein verboden.
 • Het is de rijder of helper ten strengste verboden tijdens de wedstrijd onder invloed te zijn van drank of andere stimulerende middelen. Bij overtreding en/of constatering volgt onmiddellijk diskwalificatie voor de gehele wedstrijd dag.
 • Het is verboden te roken tijdens een trekpoging.
 • Alleen de bestuurder en zijn helper worden op de baan toegelaten.
 • Een deelnemer wordt van deelname uitgesloten als deze zich onsportief gedraagt jegens een deelnemer, functionaris of toeschouwer.
 • Tijdens een trekpoging heeft niemand, behalve de baanfunctionarissen en de bestuurder van het voertuig, toegang tot de baan.
 • Als baan wordt beschouwd: de baan met aan alle zijden een ruimte van 10 meter breed.
 • Wanneer de rode vlag wordt gegeven door een van de vlaggers dient de deelnemer onmiddellijk te stoppen. Bij overtreding volgt diskwalificatie voor de gemaakte trek.
 • De startvolgorde wordt door loting bepaald door de organisator.
 • Iedere deelnemer dient binnen 2 minuten, nadat de sleepwagen gereed staat, zijn trekpoging te beginnen.
 • De tractoren moeten met een strak getrokken ketting aan hun trekpoging beginnen. Rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens de trekpoging.
 • Onder een trekpoging wordt verstaan het verplaatsen van de sleepwagen over een meetbare afstand.
 • Een deelnemer mag pas aan zijn trekpoging beginnen als de begin en
  eind vlagger een groene vlag geven.
 • Als enig deel van de tractor tijdens de trekpoging buiten de baan raakt wordt de deelnemer afgevlagd en volgt diskwalificatie voor de gemaakte trekpoging. Als na afloop van de trekpoging uit de sporen blijkt dat een tractor buiten de baan is geweest zonder dat de rode vlag is gegeven wordt alsnog tot diskwalificatie over gegaan. Enig deel van de tractor op of buiten de kalklijn word aangemerkt als zijnde buiten de baan.
 • Iedere deelnemer dient op eigen kracht voor de sleepwagen te komen en na de trekpoging op eigen kracht de baan te verlaten. Het rijden op het gehele wedstrijdterrein dient stapvoets te geschieden. Bij overtreding volgt uitsluiting van deelname.
 • Een sleepstart maken is niet toegestaan.
 • Herstart mag 1 maal binnen 0- 10 meter tot stilstand voor standaardtractorenklasse per sleep
 • Herstart mag 2 maal binnen 0- 20 meter tot stilstand voor sporttractorenklasse per sleep
 • In de sporttractorenklasse is een maximum toerental van 2700 RPM toegstaan
 • Overmatig verlies van koelvloeistof is niet toegestaan, tenzij dit het gevolg is van materiaalbreuk. Overmatig verlies van vloeistof wordt gedefinieerd als: een constante stroom vloeistof op de baan of een plas groter dan 20 cm doorsnede.
 • Verlies van olie op het gehele wedstrijdterrein is verboden. Bij een eventuele olielekkage dient de vervuilde grond terstond secuur opgeruimd te worden.
 • De deelnemers in een gewichtklasse dienen zich in startvolgorde op te stellen op aanwijzing van de wedstrijdleiding, of een daarvoor aangestelde functionaris.
 • Per klasse kan slechts eenmaal met dezelfde machine worden gereden.
 • Overmatig sturen tijdens de trek is NIET TOEGESTAAN! De Deelnemende Trekker dient minimaal WA verzekerd te zijn! (geef dit even door bij je verzekering, veelal is dit geen probleem.